5/5 - (1 bình chọn)

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5 Thầy Vũ

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá kiến thức mới trong video bài giảng livestream ngay bên dưới nhé. Các bạn học viên chú ý theo dõi thường xuyên các video dạy học tiếng Trung trực tuyến trên trang web này để không bị bỏ lỡ những video mới nhất và cực kỳ hay nhé.

Trước khi đi vào phần kiến thức mới của bài giảng này chúng ta cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức của bài học cũ nhé, bao gồm bài giảng 1 đến bài giảng 4 ngay tại link bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 4

Các bạn chú ý xem thật kỹ video bài giảng livestream bên dưới và có chỗ nào chưa hiểu bài thì các bạn hãy nhanh chóng tương tác trực tuyến với Thầy Vũ theo thời gian thực realtime bằng cách để lại bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé. Diễn đàn tiếng Trung forum ChineMaster là cộng đồng dân tiếng Trung được Thầy Vũ lập ra để hỗ trợ trực tuyến và giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn học viên và thành viên.

STT Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5 tổng hợp mẫu câu tiếng trung giao tiếp online theo chủ đề Phiên âm tiếng Trung Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5
1 这个周末我去市区看新商店 zhège zhōumò wǒ qù shìqū kàn xīn shāngdiàn
2 你的工厂大概有多少工人? nǐ de gōngchǎng dàgài yǒu duōshǎo gōngrén
3 从你家到工厂大概多少公里? cóng nǐ jiā dào gōngchǎng dàgài duōshǎo gōnglǐ
4 你们买到火车票了吗? nǐmen mǎi dào huǒchē piào le ma
5 每天我常坐公共汽车到公司 měitiān wǒ cháng zuò gōnggòng qìchē dào gōngsī
6 什么时候你们到达河内? shénme shíhou nǐmen dàodá hénèi
7 快车票多少钱一张? kuàichē piào duōshǎo qián yì zhāng
8 你的商店可以刷卡吗? nǐ de shāngdiàn kěyǐ shuā kǎ ma
9 河内里有很多公交车 hénèi lǐ yǒu hěn duō gōngjiāo chē
10 通过这个方法我们可以找到许多新顾客 tōngguò zhège fāngfǎ wǒmen kěyǐ zhǎo dào xǔduō xīn gùkè
11 通过它我们可以了解这个市场 tōngguò tā wǒmen kěyǐ liǎojiě zhège shìchǎng
12 18000 一万八 yí wàn bā
13 19700 一万九千七百 yí wàn jiǔ qiān qī bǎi
14 10001 一万零一 yí wàn líng yī
15 10000 十万 shí wàn
16 你给我五十万吧 nǐ gěi wǒ wǔ shí wàn ba
17 1000000 一百万 yì bǎi wàn
18 你的钱包里有几百万? nǐ de qiánbāo lǐ yǒu jǐ bǎi wàn
19 10000000一千万 yì qiān wàn
20 100000000一亿 yí yì
21 1000000000 十亿 shí yì
22 因为工作很忙,所以我没有时间学英语 yīnwèi gōngzuò hěn máng, suǒyǐ wǒ méiyǒu shíjiān xué yīngyǔ
23 原来我不打算去中国工作 yuánlái wǒ bù dǎsuàn qù zhōngguó gōngzuò
24 劳动 láodòng
25 出口 chūkǒu
26 我在劳动出口公司上班 wǒ zài láodòng chūkǒu gōngsī shàngbān
27 原来这是他们的计划 yuánlái zhè shì tāmen de jìhuà
28 她的手被划伤了 tā de shǒu bèi huá shāng le
29 你会划船吗? nǐ huì huá chuán ma
30 你的钱包里有信用卡吗? nǐ de qiánbāo lǐ yǒu xìnyòng kǎ ma
31 明天我去银行办一张信用卡 míngtiān wǒ qù yínháng bàn yì zhāng xìnyòngkǎ
32 你想存多少钱? nǐ xiǎng cún duōshǎo qián
33 你想取多少钱? nǐ xiǎng qǔ duōshǎo qián
34 你们有学生证吗? nǐmen yǒu xuéshēngzhèng ma
35 我想结束这个关系 wǒ xiǎng jiéshù zhège guānxì
36 你的考试什么时候结束? nǐ de kǎoshì shénme shíhou jiéshù
37 这个工作对我很轻松 zhège gōngzuò duì wǒ hěn qīngsōng
38 V + 得 + adj/ cụm từ V + 得 de + adj/ cụm từ
39 adj + 得 + adj/ cụm từ adj + 得 de + adj/ cụm từ
40 我的工作多得没有时间吃午饭 wǒ de gōngzuò duō de méiyǒu shíjiān chī wǔfàn
41 今天我忙得没有时间休息 jīntiān wǒ máng de méiyǒu shíjiān xiūxi
42 她做得怎么样? tā zuò de zěnmeyàng
43 她做得很好 tā zuò de hěn hǎo
44 她做得不好 tā zuò de bù hǎo
45 你觉得她学得怎么样? nǐ juéde tā xué de zěnmeyàng
46 她做得很成功 tā zuò de hěn chénggōng
47 我打算开一个饮料店 wǒ dǎsuàn kāi yí gè yǐnliào diàn
48 昨天我们玩得很痛快 zuótiān wǒmen wán de hěn tòngkuài
49 我很想看老师表演这个节目 wǒ hěn xiǎng kàn lǎoshī biǎoyǎn zhège jiémù
50 排练 páiliàn
51 你常在哪里吃饭? nǐ cháng zài nǎlǐ chī fàn
52 每天我常游半个小时泳 měitiān wǒ cháng yóu bàn gè xiǎoshí yǒng
53 中午我常睡半个小时觉 zhōngwǔ wǒ cháng shuì bàn gè xiǎoshí jiào
54 他们俩是谁? tāmen liǎ shì shuí
55 你想跟我比什么? nǐ xiǎng gēn wǒ bǐ shénme
56 你想提高汉语水平吗? nǐ xiǎng tígāo hànyǔ shuǐpíng ma
57 你帮我提高英语水平吧 nǐ bāng wǒ tígāo yīngyǔ shuǐpíng ba
58 你想提高什么知识? nǐ xiǎng tígāo shénme zhīshí
59 你想学什么知识? nǐ xiǎng xué shénme zhíshí
60 今天老师在教室里表扬我 jīntiān lǎoshī zài jiàoshì lǐ biǎoyáng wǒ
61 你想写什么文章? nǐ xiǎng xiě shénme wénzhāng
62 一个月她大概花多少钱? yí gè yuè tā dàgài huā duōshǎo qián
63 这些钱你够花一个月吗? zhè xiē qián nǐ gòu huā yí gè yuè ma
64 这些钱包括什么费? zhè xiē qián bāokuò shénme fèi
65 欠款 qiànkuǎn
66 债务 zhàiwù
67 欠款 qiànkuǎn
68 债务 zhàiwù
69 核对 héduì
70 请核对这个债务 qǐng héduì zhège zhàiwù
71 你的手续被卡在这里 nǐ de shǒuxù bèi kǎ zài zhèlǐ
72 单据 dānjù
73 交单 jiāodān
74 收据 shōujù
75 发票 fāpiào
76 你要开发票吗? Nǐ yào kāi fāpiào ma
77 电费 diànfèi
78 网费 wǎngfèi
79 水费 shuífèi
80 费用 fèiyòng
81 若是 ruò shì
82 业务 yèwù
83 培训 péixùn
84 业务培训 yèwù péixùn
85 业务 yèwù
86 培训 péixùn
87 业务培训 yèwù péixùn
88 每月公司都举行业务培训班 měiyuè gōngsī dōu jǔxíng yèwù péixùn bān
89 你想加上什么业务? nǐ xiǎng jiā shàng shénme yèwù
90 你觉得河内交通怎么样? nǐ juéde hénèi jiāotōng zěnmeyàng
91 每天我都给她零花钱 měi tiān wǒ dōu gěi tā línghuāqián
92 她可能不想继续这个工作 tā kěnéng bù xiǎng jìxù zuò zhège gōngzuò
93 你在这里工作几年了? nǐ zài zhèlǐ gōngzuò jǐ nián le
94 我在这里工作两年了 wǒ zài zhèlǐ gōngzuò liǎng nián le

Giáo án lớp học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5, tài liệu học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5, bài giảng trực tuyến học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5 của Thầy Vũ được trình bày ngay bên dưới.

Các bạn học viên chưa có bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster thì hãy liên hệ Thầy Vũ sớm để đặt mua nhé. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Đơn vị duy nhất phân phối độc quyền toàn bộ tác phẩm và sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Cơ sở 1.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Ngoài bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster ra thì các bạn nên tham khảo thêm bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

Sách tiếng Trung thương mại ChineMaster

Các bạn nên tranh thủ thời gian đầu tư kiến thức cho bản thân thông qua các khóa học sau nhé. Đó là khóa học tiếng Trung thương mại online, khóa học tiếng Trung giao tiếp, khóa học tiếng Trung online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung thương mại

Khóa học tiếng Trung online qua skype

Khóa học luyện thi TOCFL online

Các bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí được chia sẻ cực kỳ nhiều trên website này nhé.

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 1

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 2

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 3

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 4

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 5

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 6

Mẫu câu tiếng Trung thương mại đàm phán bài 7

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 1

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 2

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 3

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 4

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 5

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 6

Luyện thi TOCFL online miễn phí cùng Thầy Vũ bài 7

Và rất nhiều tài liệu học tiếng Trung để luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp, ví dụ như tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 được chia làm 7 phần rất chi tiết và cặn kẽ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 2

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 3

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 4

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 5

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 6

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4 phần 7

Và rất nhiều vô vàn tài liệu luyện thi HSK online miễn phí theo chương trình đào tạo trực tuyến lớp luyện thi chứng chỉ HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Luyện thi HSK online miễn phí

Luyện thi HSK 5  online miễn phí

Học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5 vừa cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng về mặt ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung. Các bạn cần luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới Thầy Vũ đã để link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung của bài giảng học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5. Các bạn còn câu hỏi nào vẫn chưa được giải đáp kịp thời thì hãy liên hệ Thầy Vũ ngay trong diễn đàn forum tiếng Trung ChineMaster nhé. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài học tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.