5/5 - (2 bình chọn)

Lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo trực tuyến được trình chiếu công khai trên kênh youtube học tiếng Trung online vào các khung thời gian cố định là thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, thời gian học ca 20h đến 21h45. Giáo án bài giảng trực tuyến Thầy Vũ sử dụng trên lớp là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị và bổ ích mới nhất nhé. Trước hết, các bạn học viên cần điểm qua lại một vài trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung TOCFL và từ vựng tiếng Trung TOCFL thông qua các link bài giảng số 1 đến bài giảng số 5 ngay tại link dưới.

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 1

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 2

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 4

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 5

Giáo án bài giảng trực tuyến livestream Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 thầy Vũ đào tạo theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

STT Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 mẫu câu tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đề Phiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6
1 这是你的看法,而我不这么认为 zhè shì nǐ de kànfǎ, ér wǒ bú zhème rènwéi
2 你新买的手机很漂亮而很便宜 nǐ xīn mǎi de shǒujī hěn piàoliang ér hěn piányi
3 我觉得她的问题很奇怪 wǒ juéde tā de wèntí hěn qíguài
4 下面我要为你们介绍我的老师 xiàmiàn wǒ yào wèi nǐmen jièshào wǒ de lǎoshī
5 邻居常来我家玩 línjū cháng lái wǒ jiā wán
6 你听懂老师和学生的对话吗? nǐ tīng dǒng lǎoshī hé xuéshēng de duìhuà ma
7 我肯定她就是经理的秘书 wǒ kěndìng tā jiù shì jīnglǐ de mìshū
8 今天我的工作很忙, 她却不懂我 jīntiān wǒ de gōngzuò hěn máng, tā què bù dǒng wǒ
9 今天上午我的工作挺忙的 jīntiān shàngwǔ wǒ de gōngzuò tǐng máng de
10 老师的问题挺有意思的 lǎoshī de wèntí tǐng yǒu yìsi de
11 老师对我很亲切 lǎoshī duì wǒ hěn qīnqiè
12 他们都是我的熟人 tāmen dōu shì wǒ de shúrén
13 现在请你回答老师的问题 xiànzài qǐng nǐ huídá lǎoshī de wèntí
14 成语故事 chéngyǔ gùshi
15 老师常给我讲成语故事 lǎoshī cháng gěi wǒ jiǎng chéngyǔ gùshi
16 我可以很快适应新工作环境 wǒ kěyǐ hěn kuài shìyìng xīn gōngzuò huánjìng
17 风俗习惯 fēngsú xíguàn
18 最初我没能适应越南人的风俗习惯 zuìchū wǒ méi néng shìyìng yuènán rén de fēngsú xíguàn
19 我在办公室里吃着饭呢 wǒ zài bàngōngshì lǐ chī zhe fàn ne
20 今天老师穿着一件很漂亮的衣服 jīntiān lǎoshī chuān zhe yí jiàn hěn piàoliang de yīfu
21 她拿着一束花去看老师 tā ná zhe yí shù huā qù kàn lǎoshī
22 什么时候你们大学毕业? shénme shíhou nǐmen dàxué bìyè
23 我恭喜你们发财 wǒ gōngxǐ nǐmen fā cái
24 我想了解你们的关系 wǒ xiǎng liǎojiě nǐmen de guānxì
25 从来我的老师不抽烟 cónglái wǒ de lǎoshī bù chōu yān
26 你们别害怕公司的问题 nǐmen bié hàipà gōngsī de wèntí
27 你的电脑里有很多病毒 nǐ de diànnǎo lǐ yǒu hěn duō bìngdú
28 我不想靠她的钱 wǒ bù xiǎng kào tā de qián
29 你不要靠墙 nǐ bú yào kào qiáng
30 你想在哪儿摆这个花瓶? nǐ xiǎng zài nǎr bǎi zhège huāpíng
31 我朋友的房间里很脏 wǒ péngyǒu de fángjiān lǐ hěn zāng
32 桌上放着一堆脏衣服 zhuō shàng fang zhe yì duī zāng yīfu
33 乱七八糟 luàn qī bā zāo
34 她的房间里很乱七八糟 tā de fángjiān lǐ hěn luàn qī bā zāo
35 你把桌子放在墙角吧 nǐ bǎ zhuōzi fàng zài qiángjiǎo ba
36 你把垃圾箱放在墙角吧 nǐ bǎ lājīxiāng fàng zài qiángjiǎo ba
37 现在你们还有空房间吗? xiànzài nǐmen hái yǒu kōng fángjiān ma
38 我常去这个超市买食品 wǒ cháng qù zhège chāoshì mǎi shípǐn
39 你要几个袋子? nǐ yào jǐ gè dàizi
40 你把食品放在袋子里吧 nǐ bǎ shípǐn fàng zài dàizi lǐ ba
41 我要买一箱酸奶 wǒ yào mǎi yì xiāng suānnǎi
42 一箱酸奶有多少个? yì xiāng suānnǎi yǒu duōshǎo gè
43 你要买几盒酸奶? nǐ yào mǎi jǐ hé suānnǎi
44 你要买几双袜子? nǐ yào mǎi jǐ shuāng wàzi
45 我的桌上都是废纸 wǒ de zhuō shàng dōu shì fèizhǐ
46 你的衣柜里有几件衣服? nǐ de yīguì lǐ yǒu jǐ jiàn yīfu
47 你想把这个衣柜放在哪儿? nǐ xiǎng bǎ zhège yīguì fàng zài nǎr
48 她有很多钱,不过她不会花钱 tā yǒu hěn duō qián, bú guò tā bú huì huā qián
49 你想把老师的衣服挂在哪儿? nǐ xiǎng bǎ lǎoshī de yīfu guà zài nǎr
50 你把衣服挂在墙上吧 nǐ bǎ yīfu guà zài qiáng shàng ba
51 我想做自由的工作 wǒ xiǎng zuò zìyóu de gōngzuò
52 你应该小心她的问题 nǐ yīnggāi xiǎoxīn tā de wèntí
53 你的邮件消毒了吗? nǐ de yóujiàn xiāo dú le ma
54 你们应该学会保护环境 nǐmen yīnggāi xué huì bǎohù huánjìng
55 前边停着一辆汽车 qiánbiān tíng zhe yí liàng qìchē
56 地上堆着很多脏衣服 dì shàng duī zhe hěn duō zāng yīfu
57 大学门口前边站着很多学生 dàxué ménkǒu qiánbiān zhàn zhe hěn duō xuéshēng
58 墙上挂着两件衣服 qiáng shàng guà zhe liǎng jiàn yīfu
59 老师能吃辣椒吗? lǎoshī néng chī làjiāo ma
60 你想了解什么市场? nǐ xiǎng liǎojiě shénme shìchǎng
61 她对这个市场很有经验 tā duì zhège shìchǎng hěn yǒu jīngyàn
62 你有几年工作经验? nǐ yǒu jǐ nián gōngzuò jīngyàn
63 你带上篮子吧 nǐ dài shàng lánzi ba
64 我常去公园呼吸新鲜空气 wǒ cháng qù gōngyuán hūxī xīnxiān kōngqì
65 你不应该相信她的话 nǐ bù yīnggāi xiāngxìn tā de huà
66 这个月你的公司有多少新顾客? zhège yuè nǐ de gōngsī yǒu duōshǎo xīn gùkè
67 你能吃辣的吗? nǐ néng chī là de ma
68 我的老师不能吃甜的 wǒ de lǎoshī bù néng chī tián de
69 她一直摇头不同意 tā yì zhí yáo tóu bù tóngyì
70 前边住着一个姑娘 qiánbiān zhù zhe yí gè gūniang
71 你赶紧给老师打电话吧 nǐ gǎnjǐn gěi lǎoshī dǎ diànhuà ba
72 你们赶紧吃饭吧 nǐmen gǎnjǐn chī fàn ba

Bạn nào chưa có bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster thì các bạn liên hệ Thầy Vũ theo thông tin bên dưới để đặt mua sách nhé.

Thầy Vũ hotline Zalo 090 468 4983 và Thầy Vũ hotline Telegram 090 325 4870

Các bạn có thể mua trực tiếp bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster này tại các cơ sở thuộc hệ thống phân phối sách giáo trình của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại 3 cơ sở sau đây:

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Cơ sở 1 tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn Cơ sở 2.

Trung tâm tiếng Trung TOCFL ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội Cơ sở 3.

Trong video bài giảng này Thầy Vũ tiếp tục hướng dẫn các bạn học viên cách vận dụng định ngữ tiếng Trung, trạng ngữ tiếng Trung và bổ ngữ tiếng Trung vào từng hoàn cảnh giao tiếp thực tế. Tất nhiên là từ vựng tiếng Trung TOCFL sẽ liên tục được bổ sung thêm nhiều hơn để các bạn học viên được tích trữ đủ số lượng phạm vi từ vựng TOCFL là hơn 11000 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để học các từ vựng tiếng Hoa TOCFL chính là lợi dụng các tính năng tiềm ẩn có sẵn trong bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online. Các bạn học viên cần luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bạn nào chưa có phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin bản update mới nhất thì download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính

Khóa học tiếng Trung online của Thầy Vũ liên tục chạy hết công suất với lịch đào tạo trực tuyến kín mít tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Vì vậy các bạn chú ý liên hệ sớm trước Thầy Vũ nhé. Bạn nào đóng học phí trước thì sẽ được ưu tiên thu xếp và bố trí thời gian trong tuần sao cho phù hợp với học viên nhất.

Bên dưới là các chương trình đào tạo của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn, các bạn tham khảo xong rồi lựa chọn ra khóa học phù hợp nhất nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung online

Khóa học tiếng Trung online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online qua skype

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSKK

Khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL

Bên cạnh đó Thầy Vũ còn chuyên đào tạo các lớp học nhập hàng taobao 1688 tmall pinduoduo hay còn gọi là khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall các bạn xem chi tiết thông tin khóa đào tạo này ngay tại link bên dưới.

Khóa học order taobao 1688 pinduoduo tmall

Bạn nào muốn tìm kiếm nguồn hàng tận gốc của các chủ shop trên shopee tiki lazada sendo thì hãy mau chóng tham gia khóa học nguồn hàng tận gốc shopee tiki lazada sendo của Thầy Vũ nhé, thông tin chi tiết về khóa học này các bạn xem ngay tại link bên dưới.

Khóa học nguồn hàng tận gốc shopee tiki lazada

Bên cạnh giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển ra Thầy Vũ còn có thêm bộ tác phẩm KINH ĐIỂN nữa mà rất nhiều người đang sử dụng, đó chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển hiện đang làm mưa làm gió tại thị trường sách giáo trình ở Việt Nam, thông tin chi tiết về bộ sách giáo trình này các bạn xem ngay trong link bên dưới.

Sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vựng TOCFL trong bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6 rất nhiều và quan trọng, vì vậy các bạn học viên chú ý về nhà xem lại ngay bài vở trên lớp nhé. Chỗ nào các bạn xem video livestream này mà vẫn chưa hiểu bài thì đăng câu hỏi ở ngay bên dưới bài giảng này trong mục bình luận nhé. Hoặc các bạn hãy tham gia cộng đồng thành viên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được các bạn thành viên ChineMaster hỗ trợ nhiệt tình nhé.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình đào tạo trực tuyến hôm nay lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 6, các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online miễn phí này tới nhiều người khác xung quanh chúng ta vào học cùng nhé. ChineMaster kính chào quý vị và hẹn gặp lại các vị vào bài giảng tiếp theo.