5/5 - (2 bình chọn)

Lớp luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster bài 11

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11 là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay dành cho các bạn học viên lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Các bạn học viên chú ý ôn tập lại nhanh chóng các bài giảng 1 đến bài giảng 10 trong các link bên dưới nhé.

Sau khi các bạn đã ôn tập xong kiến thức của 10 bài giảng bên trên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay là Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11. Các bạn chú ý lắng nghe Thầy Vũ giảng bài ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong video livestream bên dưới nhé. Các bạn xem đến đâu mà chưa hiểu bài chỗ nào thì hãy đăng câu hỏi vào ngay bên dưới bài giảng này trong mục bình luận nhé.

Giáo án Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11

Các bạn xem chi tiết nội dung giáo án bài giảng Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11 ngay trong bảng bên dưới.

STT Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11, luyện nghe nói tiếng trung giao tiếp online theo chủ đề. Phiên âm tiếng Trung Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11
1 也许她不想在这里工作 yěxǔ tā bù xiǎng zài zhèlǐ gōngzuò
2 也许她不是我想找的人 yěxǔ tā bú shì wǒ xiǎng zhǎo de rén
3 我一下子找不到她了 wǒ yí xiàzi zhǎo bú dào tā le
4 天一下子变得很冷 tiān yí xiàzi biàn de hěn lěng
5 你们可以安静一点吗? nǐmen kěyǐ ānjìng yì diǎn ma
6 今晚你的房间安静吗? jīnwǎn nǐ de fángjiān ānjìng ma
7 这趟旅游很有趣 zhè tàng lǚyóu hěn yǒu qù
8 你们要注意这一点 nǐmen yào zhùyì zhè yī diǎn
9 你看仔细一点吧 nǐ kàn zǐxì yì diǎn ba
10 你要仔细看这本书 nǐ yào zǐxì kàn zhè běn shū
11 终于我找到新工作了 zhōngyú wǒ zhǎo dào xīn gōngzuò le
12 我终于买到机票了 wǒ zhōngyú mǎi dào jīpiào le
13 也许你的老师迷路了 yěxǔ nǐ de lǎoshī mí lù le
14 我迷不了路 wǒ mí bù liǎo lù
15 你送老师到机场吧 nǐ sòng lǎoshī dào jīchǎng ba
16 你会编故事吗? nǐ huì biān gùshi ma
17 现在你能想出来什么方法吗? xiànzài nǐ néng xiǎng chūlái shénme fāngfǎ ma
18 我想不出来办法 wǒ xiǎng bù chūlái bànfǎ
19 你听出来这是什么声音吗? nǐ tīng chūlái zhè shì shénme shēngyīn ma
20 你能听出来她是谁吗? nǐ néng tīng chūlái tā shì shuí ma
21 你能喝出来这是什么咖啡吗? nǐ néng hē chū lái zhè shì shénme kāfēi ma
22 我的床上放着两个枕头 wǒ de chuáng shàng fàng zhe liǎng gè zhěntóu
23 我觉得你的发音很准 wǒ juéde nǐ de fāyīn hěn zhǔn
24 快上课了,你们别闹笑话了 kuài shàngkè le, nǐmen bié nào xiàohuà le
25 你把被子带去洗吧 nǐ bǎ bèizi dài qù xǐ ba
26 你的公司要几个售货员? nǐ de gōngsī yào jǐ gè shòuhuòyuán
27 柜台有两个售货员 guìtái yǒu liǎng gè shòuhuòyuán
28 这只是小误会 zhè zhǐ shì xiǎo wùhuì
29 你们误会老师的意思了 nǐmen wùhuì lǎoshī de yìsi le
30 你们在发什么抖? nǐmen zài fā shénme dǒu
31 你看过老师的样子吗? nǐ kàn guò lǎoshī de yàngzi ma
32 看样子你们误会我的好意了 kàn yàngzi nǐmen wùhuì wǒ de hǎo yì le
33 老师的动作太硬了 lǎoshī de dòngzuò tài yìng le
34 这个枕头很软 zhège zhěntou hěn ruǎn
35 你把枕头放在货架上吧 nǐ bǎ zhěntóu fàng zài huòjià shàng ba
36 货架上放着很多枕头 huòjià shàng fàng zhe hěn duō zhěntóu
37 我明明跟她说过这个问题了 wǒ míng míng gēn tā shuō guò zhège wèntí le
38 现在我实在没有时间 xiànzài wǒ shízài méiyǒu shíjiān
39 我实在没有什么办法 wǒ shízài méiyǒu shénme bànfǎ
40 你不觉得这个问题很可笑吗? nǐ bù juéde zhège wèntí hěn kěxiào ma
41 你公司附近有理发店吗? nǐ gōngsī fùjìn yǒu lǐfà diàn ma
42 你跟我去理发吗? nǐ gēn wǒ qù lǐfà ma
43 你常去哪儿剪头发? nǐ cháng qù nǎr jiǎn tóufà
44 我想不到她就是我的秘书 wǒ xiǎng bú dào tā jiù shì wǒ de mìshū
45 我想不到今天会下雨 wǒ xiǎng bú dào jīntiān huì xià yǔ
46 看样子,你的老师很自新 kàn yàngzi, nǐ de lǎoshī hěn zìxìn
47 你去照镜子吧 nǐ qù zhào jìngzi ba
48 你把我吓了一跳 nǐ bǎ wǒ xià le yí tiào
49 你别掉在地上 nǐ bié diào zài dì shàng
50 对工作来说她很仔细 duì gōngzuò lái shuō tā hěn zǐxì
51 对我来说,这只是小问题 duì wǒ lái shuō zhè zhǐ shì xiǎo wèntí
52 你收到老师的来信了吗? nǐ shōu dào lǎoshī de lái xìn le ma
53 今天上午我收到父亲的来信 jīntiān shàngwǔ wǒ shōu dào fùqīn de lái xìn
54 除了工作以外你还做什么吗? chú le gōngzuò yǐwài nǐ hái zuò shénme ma
55 除了这个工作以外我还当售货员 chúle zhège gōngzuò yǐwài wǒ hái dāng shòuhuòyuán
56 我的新职员很有用 wǒ de xīn zhíyuán hěn yǒu yòng
57 我的公司差不多有一百职员 wǒ de gōngsī chà bù duō yǒu yì bǎi zhíyuán
58 今天气温差不多四十度 jīntiān qìwēn chà bù duō sì shí dù
59 由于我的工作很多,所以我没有时间跟你去玩 yóuyú wǒ de gōngzuò hěn duō, suǒyǐ wǒ méiyóu shíjiān gēn nǐ qù wán
60 我请求老师帮我这个事 wǒ qǐngqiú lǎoshī bāng wǒ zhège shì
61 我不接受她的请求 wǒ bù jiēshòu tā de qǐngqiú
62 论坛 lùntán
63 你上论坛发帖子吧 nǐ shàng lùntán fā tiězi ba
64 你刚发什么帖子? nǐ gāng fā shénme tiězi
65 你回老师的信了吗? nǐ huí lǎoshī de xìn le ma
66 你收到老师的回信了吗? nǐ shōu dào lǎoshī de huíxìn le ma

Bạn nào muốn tham gia khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL online cùng Thầy Vũ thì hãy gọi điện và liên hệ sớm trước với Thầy Vũ nhé.

Lớp luyện thi TOCFL online

Các bạn nên tham khảo thêm các chương trình đào tạo trực tuyến khác của Thầy Vũ trong các link bên dưới nhé.

Các bạn cần chăm chỉ tập viết chữ Hán mỗi ngày và luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính hàng ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Dưới đây là link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính hệ điều hành windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Các bạn học viên lưu ý cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình để theo kịp với tiến độ đi bài của Thầy Vũ trên lớp luyện thi TOCFL online nhé.

Các bạn có thể đến 3 cơ sở dưới đây của Thầy Vũ để mua trực tiếp các bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Ngoài ra, các bạn chú ý cần học thật chắc ngữ pháp tiếng Trung thông qua bài giảng tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6 trong link bên dưới.

Hôm nay các bạn đã học thêm được rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng để tạo nền móng vững chắc cho việc ôn thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp 4 sắp tới.

Các bạn nên bổ sung thêm mảng từ vựng tiếng Trugn thương mại nữa nhé.

Học từ vựng tiếng Trung thương mại online

Ngoài ra, để củng cố thêm phần ngữ pháp tiếng Trung để tăng cường kỹ năng đọc hiểu TOCFL thì các bạn cần đặc biệt chú ý xem thêm kiến thức trong bộ sáu bài giảng bên dưới.

Các bạn có câu hỏi nào thắc mắc trong lúc xem video Thầy Vũ livestream giảng bài trên lớp thì hãy tương tác trực tuyến với Thầy Vũ theo thời gian thực bằng cách tham gia cộng đồng forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được các thầy cô giáo và Thầy Vũ hỗ trợ tốt nhất trong thời gian nhanh nhất mà lại miễn phí hoàn toàn.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster liên tục chia sẻ thêm vô cùng nhiều tài liệu học tiếng Trung miễn phí và tài liệu luyện thi HSK miễn phí cũng như rất nhiều giáo án điện tử được chia sẻ công khai trên trang web thương hiệu của Thầy Vũ chính là ChineMaster các bạn nhé. Nói đến thương hiệu ChineMaster thì tất cả chúng ta ai cũng đều biết tới trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK miễn phí với vô vàn tài liệu trực tuyến miễn phí rất chất lượng của Thầy Vũ, trong đó mảng video đào tạo trực tuyến miễn phí đã lên tới hàng nghìn rồi.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 11. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc chưa được giải đáp kịp trên lớp thì hãy mau chóng tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ trên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.