5/5 - (2 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ

Học tiếng Trung thương mại online bài 3 là bài giảng trực tuyến mới nhất của khóa học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, tiếng Trung thương mại giao tiếp, tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán theo bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung ChineMaster 8 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Các bạn xem lại nhanh toàn bộ kiến thức trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản từ bài 1 đến bài 2 trong các link bên dưới.

Học tiếng Trung thương mại online bài 1

Học tiếng Trung thương mại online bài 2

Trong video livestream trên của Thầy Vũ các bạn xem chưa hiểu ở đâu thì hãy đăng bình luận ở ngay trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online thì đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trong link bên dưới.

Download sogou

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bao gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại toàn diện, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán trong phần bên dưới.

毕竟,埃隆马斯克现在想收购 Twitter。虽然这对 Twitter 长期受苦的股东来说是个好消息,但特斯拉的投资者希望他还有时间陪伴他们。他们也需要一点帮助。

当然,马斯克在华尔街和方向盘上仍然有很多粉丝。但有些人已经厌倦了世界上最富有的人如何不能更多地关注为他提供大部分财富的公司。

特斯拉(TSLA)在周三收盘后公布财报。由于担心特斯拉(TSLA)最近报告的第三季度生产和交付数据低于预期,股价今年下跌超过 35%。

华尔街仍预计销售额和盈利增长将极为强劲,市场普遍预期收入和利润将增长 60% 以上。但分析师在过去几周一直在下调这些估计。

部分原因是特斯拉在美国面临着来自通用汽车 (GM)、福特 (F)、大众汽车 (VLKAF) 以及 Rivian 和 Lucid 等其他电动汽车新贵的日益激烈的竞争。

中国也面临着巨大的挑战,特斯拉正在与蔚来 (NIO)、小鹏汽车和理想汽车等本土电动汽车竞争对手展开竞争。还有比亚迪,一家由沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRKB)支持的中国汽车公司。

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

公平地说,由于对全球经济衰退、能源价格飙升以及当然还有残酷竞争的担忧日益加剧,整个汽车行业都在苦苦挣扎。

美国、欧洲和日本的所有主要汽车制造商股票今年都下跌了约 20% 至 45%。到 2022 年,纯电动汽车公司(美国和中国)的股价均下跌了约 60% 至 80%。

Future Fund 的管理合伙人、特斯拉股东加里·布莱克过去几周一直在发推文称,对 Twitter 的担忧令特斯拉投资者头疼。

布莱克在一条推文中表示,由于推特,特斯拉存在几个问题。最大的两个?马斯克最终出售特斯拉股票以资助这笔交易以及让马斯克分心,特别是因为“埃隆的核心竞争力是工程/技术”,而 Twitter 更像是一个广告驱动的媒体业务。

特斯拉也没有首席运营官。这意味着马斯克必须在特斯拉采取实际行动,同时还要被他的众多其他追求分心,例如 SpaceX、The Boring Company、Neuralink 和潜在的 Twitter (TWTR)。

令人印象深刻的交付和生产数据也突显了全球经济放缓(以及可能的衰退)如何伤害特斯拉。

“我们确定问题只是供应而不(部分)与需求有关吗?”摩根士丹利分析师亚当乔纳斯在最近的一份报告中问道。

乔纳斯补充说,“假设”该公司可以在需求不受影响的情况下继续提高价格是“不合理的”,尤其是在经济放缓的情况下。

随着特斯拉在美国面临更多竞争,需求也可能受到打击。

标准普尔全球评级的分析师在最近的一份报告中表示:“为了增强其竞争地位,特斯拉将需要扩大其产品范围,以在 2025 年底之前应对来自全球知名汽车制造商和初创企业的大量车型。” .

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

标准普尔分析师相信马斯克可以实现这一目标。他们甚至最近升级了对特斯拉的信用评级。但他们承认这并不容易。误差幅度很小。标准普尔估计,到 2026 年,北美可用的电动汽车型号数量将超过 100 种,是当前水平的四倍多。

“在接下来的 3-5 年内,其中一些可能会成为特斯拉的强大竞争对手,”分析师表示。

Netflix 的投资者对当你曾经是明显领导者的市场成为主流时会发生什么了解一两件事。这家流媒体巨头的股价在 2022 年暴跌超过 60%,成为标准普尔 500 指数中表现最差的股票之一。

该公司将于周二公布第三季度收益,投资者将密切关注 Netflix (NFLX) 在前两个季度每个季度都失去用户后是否能够阻止流血。

Netflix 的困境导致该公司做了以前无法想象的事情:上周四宣布了一项由广告支持的更便宜的订阅计划。 Netflix 将于 11 月推出基于广告的版本(也称为老式电视)。这是一个可能不会成功的大胆决定。

Pivotal Research Group 分析师 Jeffrey Wlodarczak 表示:“我们认为,由全球流媒体现有玩家提供广告支持层的举措是防御性而非攻击性,并且充满……风险继续被低估。”在股票上。

对经济衰退的担忧正在导致许多消费者削减他们计划在流媒体服务上的支出,而流媒体服务的支出现在已经很多了。这对 Netflix 来说尤其是个坏消息。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế gồm luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, luyện dịch tiếng Trung thương mại online, luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán của bài giảng Học tiếng Trung thương mại online bài 3 các bạn xem bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Bìjìng, āi lóng mǎ sīkè xiànzài xiǎng shōugòu Twitter. Suīrán zhè duì Twitter chángqí shòukǔ de gǔdōng lái shuō shìgè hǎo xiāoxī, dàn tè sī lā de tóuzī zhě xīwàng tā hái yǒu shíjiān péibàn tāmen. Tāmen yě xūyào yīdiǎn bāngzhù.

Dāngrán, mǎ sīkè zài huá’ěrjiē hé fāngxiàngpán shàng réngrán yǒu hěnduō fěnsī. Dàn yǒuxiē rén yǐjīng yànjuànle shìjiè shàng zuì fùyǒu de rén rúhé bùnéng gèng duō de guānzhù wèi tā tígōng dà bùfèn cáifù de gōngsī.

Tè sī lā (TSLA) zài zhōusān shōupán hòu gōngbù cáibào. Yóuyú dānxīn tè sī lā (TSLA) zuìjìn bàogào de dì sān jìdù shēngchǎn hé jiāofù shùjù dī yú yùqí, gǔjià jīnnián xia diē chāoguò 35%.

Huá’ěrjiē réng yùjì xiāoshòu é hé yínglì zēngzhǎng jiāng jíwéi qiángjìng, shìchǎng pǔbiàn yùqí shōurù hé lìrùn jiāng zēngzhǎng 60% yǐshàng. Dàn fēnxī shī zài guòqù jǐ zhōu yīzhí zài xiàtiáo zhèxiē gūjì.

Bùfèn yuányīn shì tè sī lā zài měiguó miànlínzhe láizì tōngyòng qìchē (GM), fútè (F), dàzhòng qìchē (VLKAF) yǐjí Rivian hé Lucid děng qítā diàndòng qìchē xīnguì de rìyì jīliè de jìngzhēng.

Zhōngguó yě miànlínzhe jùdà de tiǎozhàn, tè sī lā zhèngzài yǔ wèi lái (NIO), xiǎo péng qìchē hélǐxiǎng qìchē děng běntǔ diàndòng qìchē jìngzhēng duìshǒu zhǎnkāi jìngzhēng. Hái yǒu bǐyǎdí, yījiā yóu wò lún bāfēitè de bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī (BRKB) zhīchí de zhōngguó qìchē gōngsī.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Gōngpíng dì shuō, yóuyú duì quánqiú jīngjì shuāituì, néngyuán jiàgé biāoshēng yǐjí dāngrán hái yǒu cánkù jìngzhēng de dānyōu rìyì jiājù, zhěnggè qìchē hángyè dōu zài kǔ kǔ zhēngzhá.

Měiguó, ōuzhōu hé rìběn de suǒyǒu zhǔyào qìchē zhìzào shāng gǔpiào jīnnián dōu xiàdié le yuē 20% zhì 45%. Dào 2022 nián, chún diàndòng qìchē gōngsī (měiguó hé zhōngguó) de gǔjià jūn xiàdiéle yuē 60% zhì 80%.

Future Fund de guǎnlǐ héhuǒ rén, tè sī lā gǔdōng jiālǐ·bùláikè guòqù jǐ zhōu yīzhí zài fǎ tuī wén chēng, duì Twitter de dānyōu lìng tè sī lā tóuzī zhě tóuténg.

Bùláikè zài yītiáo tuī wénzhōng biǎoshì, yóuyú tuī tè, tè sī lā cúnzài jǐ gè wèntí. Zuìdà de liǎng gè? Mǎ sīkè zuìzhōng chūshòu tè sī lā gǔpiào yǐ zīzhù zhè bǐ jiāoyì yǐjí ràng mǎ sīkè fēnxīn, tèbié shì yīnwèi “āi lóng de héxīn jìngzhēng lì shì gōngchéng/jìshù”, ér Twitter gèng xiàng shì yīgè guǎnggào qūdòng de méitǐ yèwù.

Tè sī lā yě méiyǒu shǒuxí yùnyíng guān. Zhè yìwèizhe mǎ sīkè bìxū zài tè sī lā cǎiqǔ shíjì xíngdòng, tóngshí hái yào bèi tā de zhòngduō qítā zhuīqiú fēnxīn, lìrú SpaceX,The Boring Company,Neuralink hé qiánzài de Twitter (TWTR).

Lìng rén yìnxiàng shēnkè de jiāofù hé shēngchǎn shùjù yě tūxiǎnle quánqiú jīngjì fàng huǎn (yǐjí kěnéng de shuāituì) rúhé shānghài tè sī lā.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

“Wǒmen quèdìng wèntí zhǐshì gōngyìng ér bù (bùfèn) yǔ xūqiú yǒuguān ma?” Mógēn shì dān lì fēnxī shī yàdāng qiáo nà sī zài zuìjìn de yī fèn bàogào zhōng wèn dào.

Qiáo nà sī bǔchōng shuō,“jiǎshè” gāi gōngsī kěyǐ zài xūqiú bù shòu yǐngxiǎng de qíngkuàng xià jìxù tígāo jiàgé shì “bù hé lǐ de”, yóuqí shì zài jīngjì fàng huǎn de qíngkuàng xià.

Suízhe tè sī lā zài měiguó miànlín gèng duō jìngzhēng, xūqiú yě kěnéng shòudào dǎjí.

Biāozhǔn pǔ’ěr quánqiú píngjí de fēnxī shī zài zuìjìn de yī fèn bàogào zhōng biǎoshì:“Wèile zēngqiáng qí jìngzhēng dìwèi, tè sī lā jiāng xūyào kuòdà qí chǎnpǐn fànwéi, yǐ zài 2025 niándǐ zhīqián yìngduì láizì quánqiú zhīmíng qìchē zhìzào shāng hé chūchuàng qǐyè de dàliàng chēxíng.”.

Biāozhǔn pǔ’ěr fēnxī shī xiāngxìn mǎ sīkè kěyǐ shíxiàn zhè yī mùbiāo. Tāmen shènzhì zuìjìn shēngjíle duì tè sī lā de xìnyòng píngjí. Dàn tāmen chéngrèn zhè bìng bù róngyì. Wùchā fúdù hěn xiǎo. Biāozhǔn pǔ’ěr gūjì, dào 2026 nián, běiměi kěyòng de diàndòng qìchē xínghào shùliàng jiāng chāoguò 100 zhǒng, shì dāngqián shuǐpíng de sì bèi duō.

“Zài jiē xiàlái de 3-5 niánnèi, qízhōng yīxiē kěnéng huì chéngwéi tè sī lā de qiángdà jìngzhēng duìshǒu,” fēn xī shī biǎoshì.

Netflix de tóuzī zhě duì dāng nǐ céngjīng shì míngxiǎn lǐngdǎo zhě de shìchǎng chéngwéi zhǔliú shí huì fāshēng shénme liǎo jiè yī liǎng jiàn shì. Zhè jiā liú méitǐ jùtóu de gǔjià zài 2022 nián bàodié chāoguò 60%, chéngwéi biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zhōng biǎoxiàn zuì chà de gǔpiào zhī yī.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Gāi gōngsī jiāng yú zhōu’èr gōngbù dì sān jìdù shōuyì, tóuzī zhě jiāng mìqiè guānzhù Netflix (NFLX) zài qián liǎng gè jìdù měi gè jìdù dōu shīqù yònghù hòu shìfǒu nénggòu zǔzhǐ liúxuè.

Netflix de kùnjìng dǎozhì gāi gōngsī zuòle yǐqián wúfǎ xiǎngxiàng de shìqíng: Shàng zhōu sì xuānbùle yī xiàng yóu guǎnggào zhīchí de gèng piányí de dìngyuè jìhuà. Netflix jiāng yú 11 yuè tuīchū jīyú guǎnggào de bǎnběn (yě chēng wèi lǎoshì diànshì). Zhè shì yīgè kěnéng bù huì chénggōng de dàdǎn juédìng.

Pivotal Research Group fēn xī shī Jeffrey Wlodarczak biǎoshì:“Wǒmen rènwéi, yóu quánqiú liú méitǐ xiàn yǒu wánjiā tígōng guǎnggào zhīchí céng de jǔcuò shì fángyù xìng ér fēi gōngjí xìng, bìngqiě chōngmǎn…… Fēngxiǎn jìxù bèi dīgū.” Zài gǔpiào shàng.

Duì jīngjì shuāituì de dānyōu zhèngzài dǎozhì xǔduō xiāofèi zhě xuējiǎn tāmen jìhuà zài liú méitǐ fúwù shàng de zhīchū, ér liú méitǐ fúwù de zhīchū xiànzài yǐjīng hěnduōle. Zhè duì Netflix lái shuō yóuqí shìgè huài xiāoxī.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online bài 3 các bạn hãy xem và tham khảo trong phần bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Sau tất cả, Elon Musk muốn mua lại Twitter. Mặc dù đó là tin tốt cho các cổ đông lâu năm của Twitter, nhưng các nhà đầu tư của Tesla hy vọng anh ấy vẫn còn thời gian dành cho họ. Họ cũng cần một chút giúp đỡ.

Chắc chắn, Musk vẫn có nhiều người hâm mộ ở Phố Wall và sau tay lái. Nhưng một số người ngày càng mệt mỏi với việc người giàu nhất thế giới không thể tập trung nhiều hơn vào công ty đã cung cấp cho anh ta phần lớn tài sản của mình.

Tesla (TSLA) báo cáo thu nhập sau khi đóng cửa vào thứ Tư. Cổ phiếu giảm hơn 35% trong năm nay trong bối cảnh lo ngại về việc Tesla (TSLA) gần đây đã báo cáo số lượng sản xuất và giao hàng yếu hơn dự kiến ​​trong quý thứ ba.

Phố Wall vẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và thu nhập cực kỳ mạnh mẽ, với các dự báo đồng thuận kêu gọi doanh thu và lợi nhuận tăng hơn 60%. Nhưng các nhà phân tích đã cắt giảm những ước tính đó trong vài tuần qua.

Điều đó một phần là do Tesla phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng tại Hoa Kỳ từ các hãng như GM (GM), Ford (F), Volkswagen (VLKAF) và các hãng xe điện mới nổi khác như Rivian và Lucid.

Ở Trung Quốc cũng có những thách thức lớn khi Tesla phải đối đầu với các đối thủ xe điện trong nước như Nio (NIO), Xpeng và Li Auto. Ngoài ra còn có BYD, một công ty ô tô Trung Quốc được Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKB) hậu thuẫn.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Công bằng mà nói, toàn bộ lĩnh vực ô tô đang gặp khó khăn trong năm nay do những lo lắng ngày càng tăng về suy thoái toàn cầu, giá năng lượng tăng cao và tất nhiên là sự cạnh tranh khốc liệt.

Tất cả các cổ phiếu hãng sản xuất ô tô lớn của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều giảm khoảng 20% ​​đến 45% trong năm nay. Và cổ phiếu của các công ty EV thuần túy (cả ở Mỹ và Trung Quốc) đều đã giảm khoảng 60% đến 80% vào năm 2022.

Gary Black, đối tác quản lý tại Quỹ Tương lai và là một cổ đông của Tesla, đã tweet trong vài tuần qua rằng những lo ngại về Twitter đang khiến các nhà đầu tư Tesla đau đầu.

Trong một tweet, Black nói rằng có một số vấn đề đối với Tesla do Twitter. Hai cái lớn nhất? Khoản tiền thừa từ việc Musk bán cổ phiếu Tesla cuối cùng để tài trợ cho thương vụ và khiến Musk mất tập trung, đặc biệt là vì “Năng lực cốt lõi của Elon là kỹ thuật / công nghệ” và Twitter là một doanh nghiệp truyền thông dựa trên quảng cáo nhiều hơn.

Tesla cũng không có giám đốc điều hành. Điều đó có nghĩa là Musk phải thực hiện một cách tiếp cận Tesla trong khi cũng bị phân tâm bởi nhiều mục tiêu theo đuổi khác của mình, chẳng hạn như SpaceX, The Boring Company, Neuralink và tiềm năng là Twitter (TWTR).

Số lượng giao hàng và sản xuất thấp cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại (và có thể suy thoái) có thể gây tổn hại đến Tesla như thế nào.

“Chúng ta có chắc vấn đề chỉ là cung và không liên quan (một phần) đến cầu?” đã hỏi nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley trong một báo cáo gần đây.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Jonas nói thêm, nói rằng “sẽ không hợp lý nếu cho rằng công ty có thể tiếp tục tăng giá mà không bị ảnh hưởng bởi nhu cầu, đặc biệt nếu nền kinh tế đang chậm lại.

Nhu cầu cũng có thể bị ảnh hưởng khi Tesla phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn ở Mỹ.

Các nhà phân tích tại S&P Global Ratings cho biết: “Để nâng cao vị thế cạnh tranh của mình, Tesla sẽ cần phải mở rộng phạm vi sản phẩm của mình để cạnh tranh với số lượng mẫu xe cao hơn đáng kể từ các nhà sản xuất ô tô và công ty khởi nghiệp trên toàn cầu vào cuối năm 2025,” các nhà phân tích tại S&P Global Ratings cho biết trong một báo cáo gần đây .

Các nhà phân tích của S&P tự tin rằng Musk có thể làm được điều này. Họ thậm chí gần đây đã nâng xếp hạng tín dụng của họ đối với Tesla. Nhưng họ thừa nhận rằng điều đó sẽ không dễ dàng. Biên độ sai số là mỏng. S&P ước tính số lượng mẫu xe điện có sẵn ở Bắc Mỹ sẽ vượt quá 100 vào năm 2026, gấp hơn 4 lần mức hiện tại.

“Trong vòng 3-5 năm tới, một vài trong số này có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Tesla,” các nhà phân tích cho biết.

Các nhà đầu tư Netflix biết một hoặc hai điều về những gì có thể xảy ra khi một thị trường mà bạn từng là người dẫn đầu rõ ràng trở thành xu hướng chủ đạo. Cổ phiếu của gã khổng lồ phát trực tuyến đã giảm hơn 60% vào năm 2022, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động kém nhất trong S&P 500.

Công ty sẽ báo cáo thu nhập quý thứ ba vào thứ Ba và các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu Netflix (NFLX) có thể ngăn chặn tình trạng chảy máu sau khi mất người đăng ký trong hai quý đầu tiên hay không.

Khóa học tiếng Trung thương mại online bài 3 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Tai ương của Netflix đã khiến công ty làm điều mà trước đây không thể tưởng tượng được: công bố kế hoạch vào thứ Năm tuần trước cho gói đăng ký rẻ hơn được hỗ trợ bởi quảng cáo. Netflix sẽ ra mắt phiên bản dựa trên quảng cáo (hay còn gọi là truyền hình kiểu cũ) vào tháng 11. Đó là một quyết định táo bạo có thể không thành công.

Jeffrey Wlodarczak, một nhà phân tích của Pivotal Research Group, người có xếp hạng “bán”, cho biết: “Chúng tôi thấy động thái cung cấp cấp quảng cáo được hỗ trợ bởi người chơi đương nhiệm phát trực tuyến toàn cầu là phòng thủ không gây khó chịu và đầy rẫy… rủi ro tiếp tục bị đánh giá thấp” trên cổ phiếu.

Những lo lắng về suy thoái đang khiến nhiều người tiêu dùng cắt giảm số tiền họ dự định chi cho các dịch vụ phát trực tuyến, trong đó hiện có cả quân đoàn. Đó là tin xấu nói riêng đối với Netflix.

Vậy là vừa rồi các bạn đã học xong toàn bộ kiến thức tiếng Trung thương mại của bài giảng Học tiếng Trung thương mại online bài 3 ngày 17 tháng 10 năm 2022 rồi.

Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng hôm nay khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 3 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đào tạo trực tuyến tiếp theo vào ngày mai.