5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ

Học tiếng Trung thương mại online bài 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm lớp và phụ trách mảng đào tạo này. Bạn nào muốn tham gia các lớp tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ kèm riêng trong một lớp thì hãy đăng ký ngay theo hướng dẫn trong link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Các bạn học viên chú ý cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính nhé. Các bạn sử dụng máy tính windows hay là máy tính macbook mac os đều oke. Tuy nhiên, Thầy Vũ đề xuất các bạn học viên sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho máy tính hệ điều hành windows, bởi vì windows là hệ điều hành tốt nhất khi chúng ta học tiếng Trung online nói chung và học tiếng Trung thương mại online nói riêng.

Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính.

Download sogou

Trong lúc các bạn xem video Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao mà chưa hiểu bài ở phần nào thì cần trao đổi luôn với Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Bây giờ chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ làm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bao gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại theo chủ đề, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại công xưởng nhà máy vân vân.

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

社会保障局周四宣布,明年社会保障领取者的福利将增加 8.7%。这是 40 多年来最大的一次冲击。

自 1975 年以来,生活成本调整或 COLA 每年都自动进行。它取决于第三季度的通货膨胀变化——在这种情况下,是 2021 年 7 月至 9 月和 2022 年 7 月至 9 月之间。

根据非营利组织 AARP 的数据,2023 年的平均每月支票增加了约 145 美元。

“社会保障是大多数美国人最大的退休收入来源,几乎为四分之一的老年人提供所有收入,”美国退休人员协会首席执行官乔安詹金斯在一份声明中说。 “社会保障提供的保障福利,包括年度 COLA,比以往任何时候都更加重要,因为高通胀仍然是美国老年人的一个问题。”

根据受益人的出生日期,按照推出时间表,每周三支付社会保障金。因此,如果您是在每月 1 日至 10 日出生的,您的福利将在每月的第二个星期三或 2023 年 1 月 11 日支付。

如果您的生日在每月的 11 日和 20 日之间,您的支票将在第三个星期三支付,您将在 1 月 18 日的支票上看到您的首次 COLA 增加。

21 日至月底出生的人在 2023 年 1 月 25 日开始的第四个星期三领取福利。

受益人应在 12 月份收到信函,详细说明其新一年的具体福利费率。如果您错过了这封信,您仍然可以通过 My Social Security 网站在线验证您的增长。

自 1975 年以来,社会保障福利每年都会根据生活成本的增加自动调整。以前,立法者必须投票支持增加,这意味着退休人员可能会在几年后看到他们的支票增加。

宣布的 2023 年增长 8.7% 是自 1981 年 11.2% 以来的最大增幅。

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

有史以来最大的增幅为 14.3%,发生在 1980 年,当时美国正处于深度衰退之中。事实上,所有最高的 COLA 都是在 1970 年代末到 1980 年代初。

虽然 8.7% 的增长确实反映了 41 年来的最高水平,但 2022 年的 COLA 为 5.9%,通货膨胀率在 6 月份达到了 9.1% 的峰值。

非营利组织老年人联盟在一份声明中说:“今年收到的 5.9% 的 COLA 平均下降了 50%。” “如果 COLA 不能与通货膨胀保持同步,随着时间的推移,社会保障福利的购买量就会减少,这可能会造成困难——尤其是在老年人退休后寿命更长的情况下。”

一些专家声称,用于计算年度 COLA 的城市工薪阶层和文职人员消费者价格指数(CPI-W)并不是老年人经济需求的准确风向标。
康涅狄格州民主党众议员约翰·拉尔森 (John Larson) 发起的一项法案将改变 COLA 的计算方式,将其与老年人消费物价指数挂钩,后者更加强调食品、住房、医疗和其他商品的成本以及对美国老年人影响更大的服务。

拉尔森的法案还将新的最低福利设定为贫困线以上 25%,取消目前的五个月等待领取付款的时间,并为离开劳动力市场照顾孩子或其他受抚养人的人提供看护者信贷。

明年社会保障的生活成本调整或 COLA 将为 8.7%,是自 1981 年 11.2% 以来的最高增幅。提振反映了持续的通货膨胀,尤其是与 2022 年设定的 5.9% 的 COLA 相比。

老年人联盟政策分析师玛丽约翰逊在早些时候的一份声明中说:“8.7% 的 COLA 极为罕见,这将是当今大多数社会保障受益人收到的最高水平。”

事实上,自 1975 年首次推出年度自动 COLA 以来,调整幅度只有 5 次超过 7%。

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

2023 COLA 与消费者价格指数挂钩,该指数绘制了 2022 年第三季度商品和服务的同比价格波动。CPI 在 7 月跌至 8.5%,在 8 月跌至 8.3%。周四,美国劳工统计部公布 9 月份 CPI 为 8.2%,

自 1975 年以来,社会保障福利每年都会根据通货膨胀的波动进行自动调整,该波动由城市工薪阶层和文职人员的消费者价格指数确定。社会保障局将本年度第三季度三个月的平均 CPI-W 与去年同期进行了比较。

嘉信理财财务规划董事总经理罗布·威廉姆斯告诉 CNET:“增加 COLA 是一项有价值的功能,可以防止退休人员在管理费用时真正与‘固定收入’挂钩。”

根据美国退休人员协会的数据,社会保障局已将 2023 年的 COLA 设定为 8.7%,这意味着每月平均支票额外增加 146 美元,即全年增加 1,827 美元。

Bên dưới là chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao, gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, luyện dịch tiếng Trung thương mại đàm phán, luyện dịch tiếng Trung thương mại theo chủ đề và một vài bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp nữa.

Shèhuì bǎozhàng jú zhōu sì xuānbù, míngnián shèhuì bǎozhàng lǐngqǔ zhě de fúlì jiāng zēngjiā 8.7%. Zhè shì 40 duōniánlái zuìdà de yīcì chōngjí.

Zì 1975 nián yǐlái, shēnghuó chéngběn tiáozhěng huò COLA měinián dōu zìdòng jìnxíng. Tā qǔjué yú dì sān jìdù de tōnghuò péngzhàng biànhuà——zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, shì 2021 nián 7 yuè zhì 9 yuè hé 2022 nián 7 yuè zhì 9 yuè zhī jiān.

Gēnjù fēi yínglì zǔzhī AARP de shùjù,2023 nián de píngjūn měi yuè zhīpiào zēngjiāle yuē 145 měiyuán.

“Shèhuì bǎozhàng shì dà duōshù měiguó rén zuìdà de tuìxiū shōurù láiyuán, jīhū wèi sì fēn zhī yī de lǎonián rén tígōng suǒyǒu shōurù,” měiguó tuìxiū rényuán xiéhuì shǒuxí zhíxíng guān qiáo ān zhānjīnsī zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō. “Shèhuì bǎozhàng tígōng de bǎozhàng fúlì, bāokuò niándù COLA, bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèngjiā zhòngyào, yīnwèi gāo tōngzhàng réngrán shì měiguó lǎonián rén de yīgè wèntí.”

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Gēnjù shòuyì rén de chūshēngrìqí, ànzhào tuīchū shíjiān biǎo, měi zhōusān zhīfù shèhuì bǎozhàng jīn. Yīncǐ, rúguǒ nín shì zài měi yuè 1 rì zhì 10 rìchūshēng de, nín de fúlì jiàng zài měi yuè de dì èr gè xīngqísān huò 2023 nián 1 yuè 11 rì zhīfù.

Rúguǒ nín de shēng rì zài měi yuè de 11 rì hé 20 rì zhī jiān, nín de zhīpiào jiàng zài dì sān gè xīngqísān zhīfù, nín jiàng zài 1 yuè 18 rì de zhīpiào shàng kàn dào nín de shǒucì COLA zēngjiā.

21 Rì zhì yuèdǐ chūshēng de rén zài 2023 nián 1 yuè 25 rì kāishǐ de dì sì gè xīngqísān lǐngqǔ fúlì.

Shòuyì rén yīng zài 12 yuèfèn shōu dào xìnhán, xiángxì shuōmíng qí xīn yī nián de jùtǐ fúlì fèi lǜ. Rúguǒ nín cuòguòle zhè fēng xìn, nín réngrán kěyǐ tōngguò My Social Security wǎngzhàn zàixiàn yànzhèng nín de zēngzhǎng.

Zì 1975 nián yǐlái, shèhuì bǎozhàng fúlì měinián dūhuì gēnjù shēnghuó chéngběn de zēngjiā zìdòng tiáozhěng. Yǐqián, lìfǎ zhě bìxū tóupiào zhīchí zēngjiā, zhè yìwèizhe tuìxiū rényuán kěnéng huì zài jǐ nián hòu kàn dào tāmen de zhīpiào zēngjiā.

Xuānbù de 2023 nián zēngzhǎng 8.7% Shì zì 1981 nián 11.2% Yǐlái de zuìdà zēngfú.

Yǒushǐ yǐlái zuìdà de zēngfú wèi 14.3%, Fāshēng zài 1980 nián, dāngshí měiguó zhèng chǔyú shēndù shuāituì zhī zhōng. Shìshí shàng, suǒyǒu zuìgāo de COLA dōu shì zài 1970 niándài mò dào 1980 niándài chū.

Suīrán 8.7% De zēngzhǎng quèshí fǎnyìngle 41 nián lái de zuìgāo shuǐpíng, dàn 2022 nián de COLA wèi 5.9%, Tōnghuò péngzhàng lǜ zài 6 yuèfèn dádàole 9.1% De fēngzhí.

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Fēi yínglì zǔzhī lǎonián rén liánméng zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō:“Jīnnián shōu dào de 5.9% De COLA píngjūn xiàjiàngle 50%.” “Rúguǒ COLA bùnéng yǔ tōnghuò péngzhàng bǎochí tóngbù, suízhe shíjiān de tuīyí, shèhuì bǎozhàng fúlì de gòumǎi liàng jiù huì jiǎnshǎo, zhè kěnéng huì zàochéng kùnnán——yóuqí shì zài lǎonián rén tuìxiū hòu shòumìng gèng zhǎng de qíngkuàng xià.”

Yīxiē zhuānjiā shēngchēng, yòng yú jìsuàn niándù COLA de chéngshì gōngxīn jiēcéng hé wénzhí rényuán xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù (CPI-W) bìng bùshì lǎonián rén jīngjì xūqiú de zhǔnquè fēngxiàngbiāo.
Kāngnièdígé zhōu mínzhǔdǎng zhòng yìyuán yuēhàn·lā ěr sēn (John Larson) fāqǐ de yī xiàng fǎ’àn jiāng gǎibiàn COLA de jìsuàn fāngshì, jiāng qí yǔ lǎonián rén xiāofèi wùjià zhǐshù guàgōu, hòu zhě gèngjiā qiángdiào shípǐn, zhùfáng, yīliáo hé qítā shāngpǐn de chéngběn yǐjí duì měiguó lǎonián rén yǐngxiǎng gèng dà de fúwù.

Lā ěr sēn de fǎ’àn hái jiāng xīn de zuìdī fúlì shè dìng wèi pínkùn xiàn yǐshàng 25%, qǔxiāo mùqián de wǔ gè yuè děngdài lǐngqǔ fùkuǎn de shíjiān, bìng wèi líkāi láodònglì shìchǎng zhàogù háizi huò qítā shòu fǔyǎng rén de rén tígōng kānhù zhě xìndài.

Míngnián shèhuì bǎozhàng de shēnghuó chéngběn tiáozhěng huò COLA jiāng wèi 8.7%, Shì zì 1981 nián 11.2% Yǐlái de zuìgāo zēngfú. Tí zhèn fǎnyìngle chíxù de tōnghuò péngzhàng, yóuqí shì yǔ 2022 nián shè dìng de 5.9% De COLA xiāng bǐ.

Lǎonián rén liánméng zhèngcè fēnxī shī mǎlì yuēhànxùn zài zǎo xiē shíhòu de yī fèn shēngmíng zhōng shuō:“8.7% De COLA jíwéi hǎnjiàn, zhè jiāng shì dāngjīn dà duōshù shèhuì bǎozhàng shòuyì rén shōu dào de zuìgāo shuǐpíng.”

Shìshí shàng, zì 1975 nián shǒucì tuīchū niándù zìdòng COLA yǐlái, tiáozhěng fúdù zhǐyǒu 5 cì chāoguò 7%.

2023 COLA yǔ xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù guàgōu, gāi zhǐshù huìzhìle 2022 nián dì sān jìdù shāngpǐn hé fúwù de tóngbǐ jiàgé bōdòng.CPI zài 7 yuè diē zhì 8.5%, Zài 8 yuè diē zhì 8.3%. Zhōu sì, měiguó láogōng tǒngjì bù gōngbù 9 yuèfèn CPI wèi 8.2%,

Zì 1975 nián yǐlái, shèhuì bǎozhàng fúlì měinián dūhuì gēnjù tōnghuò péngzhàng de bōdòng jìnxíng zìdòng tiáozhěng, gāi bōdòng yóu chéngshì gōngxīn jiēcéng hé wénzhí rényuán de xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù quèdìng. Shèhuì bǎozhàng jú jiāng běnniándù dì sān jìdù sān gè yuè de píngjūn CPI-W yǔ qùnián tóngqí jìnxíngle bǐjiào.

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Jiāxìn lǐcái cáiwù guīhuà dǒngshì zǒng jīnglǐ luóbù·wēilián mǔ sī gàosù CNET:“Zēngjiā COLA shì yī xiàng yǒu jiàzhí de gōngnéng, kěyǐ fángzhǐ tuìxiū rényuán zài guǎnlǐ fèiyòng shí zhēnzhèng yǔ ‘gùdìng shōurù’ guàgōu.”

Gēnjù měiguó tuìxiū rényuán xiéhuì de shùjù, shèhuì bǎozhàng jú yǐ jiāng 2023 nián de COLA shè dìng wèi 8.7%, Zhè yìwèizhe měi yuè píngjūn zhīpiào éwài zēngjiā 146 měiyuán, jí quán nián zēngjiā 1,827 měiyuán.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu và bài tâp luyện dịch tiếng Trung thương mại online cùng với bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ chia sẻ bên dưới.

Những người nhận An sinh Xã hội sẽ thấy lợi ích của họ tăng 8,7% trong năm tới, Cơ quan An sinh Xã hội công bố hôm thứ Năm. Đó là cú va chạm lớn nhất trong hơn 40 năm.

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt, hoặc COLA, đã được tự động hóa hàng năm kể từ năm 1975. Nó được xác định bởi những thay đổi về lạm phát trong quý thứ ba – trong trường hợp này là từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 đến tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.

Theo tổ chức phi lợi nhuận AARP, mức tăng năm 2023 tương đương với khoảng 145 đô la Mỹ trong séc trung bình hàng tháng.

“An sinh xã hội là nguồn thu nhập hưu trí lớn nhất đối với hầu hết người Mỹ và cung cấp gần như tất cả thu nhập cho một trong bốn người cao tuổi”, Giám đốc điều hành AARP Jo Ann Jenkins cho biết trong một tuyên bố. “Các lợi ích được đảm bảo do An sinh xã hội cung cấp, bao gồm cả COLA hàng năm, là quan trọng hơn bao giờ hết vì lạm phát cao vẫn là một vấn đề đối với người Mỹ lớn tuổi.”

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Các khoản thanh toán An sinh Xã hội được thực hiện vào các ngày Thứ Tư, theo lịch trình triển khai dựa trên ngày sinh của người thụ hưởng. Vì vậy, nếu bạn sinh từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng, quyền lợi của bạn sẽ được thanh toán vào ngày thứ Tư thứ hai của tháng, hoặc ngày 11 tháng 1 năm 2023.

Nếu sinh nhật của bạn rơi vào khoảng giữa ngày 11 và 20 của tháng, séc của bạn sẽ được thanh toán vào thứ tư thứ ba và bạn sẽ thấy mức tăng COLA đầu tiên của mình trên séc ngày 18 tháng 1.

Những người sinh từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ nhận được trợ cấp vào thứ Tư thứ tư, bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 2023.

Những người thụ hưởng sẽ nhận được thư từ tháng 12 nêu chi tiết mức trợ cấp cụ thể của họ cho năm mới. Nếu bạn bỏ lỡ lá thư này, bạn vẫn có thể xác minh mức tăng của mình trực tuyến qua trang web My Social Security.

Kể từ năm 1975, trợ cấp An sinh Xã hội đã được tự động điều chỉnh hàng năm dựa trên sự gia tăng chi phí sinh hoạt. Trước đây, các nhà lập pháp sẽ phải bỏ phiếu để tăng, có nghĩa là nhiều năm có thể trôi qua trước khi những người về hưu nhìn thấy séc của họ tăng.

Mức tăng 8,7% được công bố cho năm 2023 là mức lớn nhất kể từ năm 1981, khi đó là 11,2%.

Mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay, 14,3%, là vào năm 1980, khi Hoa Kỳ đang ở giữa cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc. Trên thực tế, tất cả các COLA cao nhất đều vào cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980.

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Trong khi mức tăng 8,7% phản ánh mức cao nhất trong 41 năm, COLA năm 2022 là 5,9% và lạm phát đạt đỉnh 9,1% vào tháng Sáu.

“5,9% COLA nhận được trong năm nay đã giảm trung bình 50%”, tổ chức phi lợi nhuận Senior Citizen League cho biết trong một tuyên bố. “Nếu không có COLA thích hợp theo kịp với lạm phát, thì lợi ích An sinh xã hội sẽ giảm dần theo thời gian và điều đó có thể tạo ra những khó khăn – đặc biệt là khi người Mỹ lớn tuổi sống lâu hơn khi nghỉ hưu.”

Một số chuyên gia khẳng định Chỉ số giá tiêu dùng cho người làm công ăn lương và nhân viên văn phòng ở thành thị, hoặc CPI-W, được sử dụng để tính COLA hàng năm, không phải là chỉ số chính xác cho nhu cầu kinh tế của người cao niên.
Dự luật được tài trợ bởi Hạ nghị sĩ John Larson, đảng viên Dân chủ của Connecticut, sẽ thay đổi cách tính COLA, liên kết nó với Chỉ số giá tiêu dùng cho người cao tuổi, trong đó nhấn mạnh nhiều hơn đến chi phí thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế và các hàng hóa khác và các dịch vụ ảnh hưởng nhiều hơn đến người Mỹ lớn tuổi.

Dự luật của Larson cũng sẽ đặt ra mức lợi ích tối thiểu mới là 25% trên mức nghèo khổ, loại bỏ thời gian chờ đợi năm tháng hiện tại để nhận các khoản thanh toán và cung cấp các khoản tín dụng cho người chăm sóc cho những người rời lực lượng lao động để chăm sóc trẻ em hoặc những người phụ thuộc khác.

Khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến.

Mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt, hoặc COLA, đối với An sinh xã hội vào năm tới sẽ là 8,7%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1981, khi nó là 11,2%. Mức tăng phản ánh lạm phát đang diễn ra, đặc biệt là so với 5,9% COLA đặt cho năm 2022.

Nhà phân tích chính sách Mary Johnson của Liên đoàn Công dân Cấp cao cho biết trong một tuyên bố trước đó: “COLA 8,7% là cực kỳ hiếm và sẽ là mức cao nhất từng nhận được bởi hầu hết những người thụ hưởng An sinh xã hội còn sống hiện nay.

Trên thực tế, mức điều chỉnh đã tăng trên 7% chỉ năm lần kể từ năm 1975, khi COLA tự động hàng năm lần đầu tiên được giới thiệu.

COLA 2023 gắn liền với Chỉ số Giá tiêu dùng, biểu đồ biến động giá cả hàng hóa và dịch vụ hàng năm trong quý 3 năm 2022. Chỉ số CPI giảm xuống 8,5% vào tháng 7 và giảm xuống 8,3% vào tháng 8. Hôm thứ Năm, Bộ thống kê Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số CPI tháng 9 là 8,2%,

Kể từ năm 1975, phúc lợi An sinh Xã hội đã được tự động điều chỉnh mỗi năm, dựa trên những biến động của lạm phát, được xác định bởi Chỉ số Giá Tiêu dùng Đối với Người làm công ăn lương ở Thành thị và Công nhân Thư ký. Cơ quan An sinh Xã hội so sánh CPI-W trung bình trong ba tháng của quý thứ ba trong năm hiện tại với cùng khung thời gian trong năm trước.

Rob Williams, giám đốc quản lý kế hoạch tài chính tại Charles Schwab, nói với CNET: “Sự gia tăng COLA là một tính năng có giá trị giúp người nghỉ hưu không thực sự bị ràng buộc với ‘thu nhập cố định’ khi quản lý chi phí.

Cơ quan An sinh Xã hội đã đặt COLA 2023 ở mức 8,7%, phản ánh thêm 146 đô la mỗi tháng trong séc trung bình, theo AARP, hoặc thêm 1,827 đô la trong năm.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức mà Thầy Vũ vừa trang bị cho các bạn học viên từ bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 1 vào ngày 15 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.