5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Quận Thanh Xuân

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 tiếp tục lộ trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ hiện tại đang công tác tại trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân ChineMaster Hà Nội. Các bạn xem thông tin mới nhất các chương trình đào tạo sắp tới được khai giảng tại trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ trong link bên dưới nhé.

Lịch học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân

Dưới đây là video bài giảng Thầy Vũ livestream lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 trên nền tảng youtube facebook telegram của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp uy tín TOP 1 Quận Thanh Xuân ChineMaster.

Video clip Thầy Vũ lên sóng livestream đào tạo trực tuyến khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 tại văn phòng làm việc của trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân có chất lượng đào tạo TOP 1 Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 Thầy Vũ livestream hoàn toàn miễn phí và công khai với toàn thể 100 triệu người dân Việt Nam.

Bên dưới là link bài giảng buổi học đầu tiên của khóa học này, các bạn chú ý xem lại thật kỹ toàn bộ nội dung kiến thức của bài học số 1 nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 1

Hành trang mà các bạn cần chuẩn bị chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho máy tính. Các bạn có thể sử dụng máy tính windows hay là máy tính macbook đều oke cả. Tuy nhiên, Thầy Vũ khuyến nghị các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên thiết bị máy tính sử dụng hệ điều hành windows nhé, hạn chế sử dụng máy tính macbook vì rất khó dùng và độ tương thích kém.

Download sogou

Sau đây là phần bài tập bổ trợ kiến thức và phát triển từ vựng tiếng Trung Thầy Vũ thiết kế để giúp học viên nhanh chóng nâng cao được trình độ tiếng Trung một cách hiệu quả nhất, và quan trọng nhất chính là tăng cường thêm vốn kiến thức sau khi học viên được trang bị kiến thức nền tảng từ bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2.

在过去的几年里,加密货币的世界已经从一个小众实验膨胀到一个庞大的、价值万亿美元的金融部门,拥有自己的英雄和恶棍以及交战部落。

Mỗi khi các bạn gặp khó khăn trong quá trình học tập thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ trên kênh diễn đàn hỗ trợ tiếng Trung online nhé.

Forum hỗ trợ tiếng Trung online Thầy Vũ

你知道它很热闹——马特达蒙和汤姆布拉迪在超级碗期间推广了它。而且您知道这是有争议的,因为您不住在岩石下。 (参见:FTX 的火车残骸)

但是,当谈话转向 Sam Bankman-Fried 帝国的崩溃,或者股权证明与工作证明的优点时,你可能会发现自己在派对上点头。 (或者更好的是,也许你的派对不是由难以忍受的书呆子主导的?)

无论如何,现在是 2022 年,很多人仍然无法真正了解加密货币。如果你是他们中的一员,请留下来。我们正在分解这个行业是什么以及它为什么重要,即使您无意投资于此。

tl;dr 版本:加密货币是一种数字资产形式,由分散的计算机网络保护。

与传统的“法定”货币(例如欧元或美元)不同,加密货币拒绝由中央银行或政府控制的想法。最初的加密货币比特币出现于 2009 年,是在现代史上最严重的金融危机的废墟中诞生的。

数字货币世界的先驱们基本上说,为了反对你们的政府控制,我们想要我们自己的货币,不能被任何一个实体操纵。 (正是这种反体制的起源使得一些加密货币忠实者在有机会谈论它时相当紧张。)

“加密”一词让人联想到网络的安全方式,使用加密系统(想想:真的,非常复杂的加密),使令牌几乎不可能被伪造。当我们谈论“加密货币”时,我们可能是在谈论虚拟代币本身,或者是整个数字资产生态系统。

另一个需要熟悉的关键要素是区块链。为了节省我们所有的时间,我将在这里大大简化:区块链是一种记录交易的数字公共分类账。它是建立大多数加密货币的记录保存系统。

“将区块链想象成谷歌电子表格,”纽约州金融服务部前副主管、现任研究和咨询公司 Pacific Street 常务董事的 Gareth Rhodes 说。

“如果 Gareth 给了 Allison 10 美元,而 Allison 给了其他人同样的 10 美元,你怎么知道 Allison 把她从 Gareth 那里收到的 10 美元给了她的朋友?您需要某种方式来验证该 Google 电子表格中的每个条目是否都与它前面的条目相符。”

基本上,有大量的审计员社区投资于该项目(稍后将详细介绍)。

一旦交易通过网络验证,它就会永远存储在一个不可变的“块”中。

底线:区块链是加密世界的基础技术。这是骨头。而且,如果您聘请了一位加密传播者,您一定会清楚地知道它是我们这个时代最重要的技术创新。

就像,当然,人们开始在加密世界之外采用区块链系统,而且他们似乎确实有希望。想一想医疗记录——这些记录需要超级安全,但在历史上一直是混乱且传输效率低下的。全球食品供应是另一个领域,区块链使沃尔玛等大型食品生产商和分销商更容易跟踪从农场到餐桌的物品,并在受污染的物品进入混合物时更快地做出反应。

但老实说,围绕区块链的炒作感觉与其支持者迄今为止提出的用例不成比例。

似乎加密货币是凭空发明的。在某种程度上,这是真的。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 là một trong những giáo án bài giảng rất quan trọng.

比特币网络于 2009 年公开,由一位匿名开发人员(或一组开发人员)使用中本聪的名字创建。

快进到今天,在经历了几次繁荣和萧条之后,这个社区现在是一个庞大的全球网络,由非常昂贵、非常强大的计算机组成,其唯一功能是运行算法,在称为挖矿的过程中解决数学问题。

采矿是一个棘手的概念——没有头灯或镐——所以罗兹建议将其视为“审计”。

“挖矿基本上只是一个过程,投资于保护和验证网络的人在区块链/谷歌电子表格上验证这些交易”,他说。

网络中的所有计算机本质上都在朝着一个“目标哈希”——也就是一个非常长的数字序列——跑去,而第一台吐出正确序列以匹配目标的计算机将创建新块,并获得比特币作为奖励。

它基本上是一个具有两个功能的游戏:验证交易和将新的比特币投入流通。

Bên dưới là phần chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế mà Thầy Vũ vừa thiết kế xong cho bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 các bạn chú ý tra cứu phiên âm từ mới nhé.

Zài guòqù de jǐ nián lǐ, jiāmì huòbì de shìjiè yǐjīng cóng yīgè xiǎo zhòng shíyàn péngzhàng dào yīgè pángdà de, jiàzhí wàn yì měiyuán de jīnróng bùmén, yǒngyǒu zìjǐ de yīngxióng hé ègùn yǐjí jiāozhàn bùluò.

Nǐ zhīdào tā hěn rènào——mǎ tè dá méng hé tāngmǔ bù lā dí zài chāojí wǎn qíjiān tuīguǎngle tā. Érqiě nín zhīdào zhè shì yǒu zhēngyì de, yīnwèi nín bù zhù zài yánshí xià. (Cānjiàn:FTX de huǒchē cánhái)

dànshì, dāng tánhuà zhuǎnxiàng Sam Bankman-Fried dìguó de bēngkuì, huòzhě gǔquán zhèngmíng yǔ gōngzuò zhèngmíng de yōudiǎn shí, nǐ kěnéng huì fāxiàn zìjǐ zài pàiduì shàng diǎntóu. (Huòzhě gèng hǎo de shì, yěxǔ nǐ de pàiduì bùshì yóu nányǐ rěnshòu de shūdāizi zhǔdǎo de?)

Wúlùn rúhé, xiànzài shì 2022 nián, hěnduō rén réngrán wúfǎ zhēnzhèng liǎojiě jiāmì huòbì. Rúguǒ nǐ shì tāmen zhōng de yī yuán, qǐng liú xiàlái. Wǒmen zhèngzài fēnjiě zhège hángyè shì shénme yǐjí tā wèishéme zhòngyào, jíshǐ nín wúyì tóuzī yú cǐ.

Tl;dr bǎnběn: Jiāmì huòbì shì yī zhǒng shùzì zīchǎn xíngshì, yóu fēnsàn de jìsuànjī wǎngluò bǎohù.

Yǔ chuántǒng de “fǎdìng” huòbì (lìrú ōuyuán huò měiyuán) bùtóng, jiāmì huòbì jùjué yóu zhōngyāng yínháng huò zhèngfǔ kòngzhì de xiǎngfǎ. Zuìchū de jiāmì huòbì bǐtè bì chūxiàn yú 2009 nián, shì zài xiàndài shǐshàng zuì yánzhòng de jīnróng wéijī de fèixū zhōng dànshēng de.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 là một trong những giáo án bài giảng rất quan trọng theo đánh giá của Thầy Vũ.

Shùzì huòbì shìjiè de xiānqūmen jīběn shàng shuō, wèile fǎnduì nǐmen de zhèngfǔ kòngzhì, wǒmen xiǎng yào wǒmen zìjǐ de huòbì, bùnéng bèi rènhé yīgè shítǐ cāozòng. (Zhèng shì zhè zhǒng fǎn tǐzhì de qǐyuán shǐdé yīxiē jiāmì huòbì zhōngshí zhě zài yǒu jīhuì tánlùn tā shí xiāngdāng jǐnzhāng.)

“Jiāmì” yī cí ràng rén liánxiǎng dào wǎngluò de ānquán fāngshì, shǐyòng jiāmì xìtǒng (xiǎng xiǎng: Zhēn de, fēicháng fùzá de jiāmì), shǐ lìng pái jīhū bùkěnéng bèi wèizào. Dāng wǒmen tánlùn “jiāmì huòbì” shí, wǒmen kěnéng shì zài tánlùn xūnǐ dài bì běnshēn, huòzhě shì zhěnggè shùzì zīchǎn shēngtài xìtǒng.

Lìng yīgè xūyào shúxī de guānjiàn yàosù shì qū kuài liàn. Wèile jiéshěng wǒmen suǒyǒu de shíjiān, wǒ jiàng zài zhèlǐ dàdà jiǎnhuà: Qū kuài liàn shì yī zhǒng jìlù jiāoyì de shùzì gōnggòng fēnlèi zhàng. Tā shì jiànlì dà duōshù jiāmì huòbì de jìlù bǎocún xìtǒng.

“Jiāng qū kuài liàn xiǎngxiàng chéng gǔgē diànzǐ biǎogé,” niǔyuē zhōu jīnróng fúwù bù qián fù zhǔguǎn, xiànrèn yánjiū hé zīxún gōngsī Pacific Street chángwù dǒngshì de Gareth Rhodes shuō.

“Rúguǒ Gareth gěile Allison 10 měiyuán, ér Allison gěile qítā rén tóngyàng de 10 měiyuán, nǐ zěnme zhīdào Allison bǎ tā cóng Gareth nàlǐ shōu dào de 10 měiyuán gěile tā de péngyǒu? Nín xūyào mǒu zhǒng fāngshì lái yànzhèng gāi Google diànzǐ biǎogé zhōng de měi gè tiáomù shìfǒu dōu yǔ tā qiánmiàn de tiáomù xiāngfú.”

Jīběn shàng, yǒu dàliàng de shěnjì yuán shèqū tóuzī yú gāi xiàngmù (shāo hòu jiāng xiángxì jièshào).

Yīdàn jiāoyì tōngguò wǎngluò yànzhèng, tā jiù huì yǒngyuǎn cúnchú zài yīgè bù kě biàn de “kuài” zhōng.

Dǐxiàn: Qū kuài liàn shì jiāmì shìjiè de jīchǔ jìshù. Zhè shì gǔtou. Érqiě, rúguǒ nín pìnqǐngle yī wèi jiāmì chuánbò zhě, nín yīdìng huì qīngchǔ dì zhīdào tā shì wǒmen zhège shídài zuì zhòngyào de jìshù chuàngxīn.

Jiù xiàng, dāngrán, rénmen kāishǐ zài jiāmì shìjiè zhī wài cǎiyòng qū kuài liàn xìtǒng, érqiě tāmen sìhū quèshí yǒu xīwàng. Xiǎng yī xiǎng yīliáo jìlù——zhèxiē jìlù xūyào chāojí ānquán, dàn zài lìshǐ shàng yīzhí shì hǔnluàn qiě chuánshū xiàolǜ dīxià de. Quánqiú shípǐn gōngyìng shì lìng yīgè lǐngyù, qū kuài liàn shǐ wò’ērmǎ děng dàxíng shípǐn shēngchǎn shāng hé fēnxiāo shāng gèng róngyì gēnzōng cóng nóngchǎng dào cānzhuō de wùpǐn, bìng zài shòu wūrǎn de wùpǐn jìnrù hùnhéwù shí gèng kuài dì zuò chū fǎnyìng.

Dàn lǎoshí shuō, wéirào qū kuài liàn de chǎozuò gǎnjué yǔqí zhīchí zhě qìjīn wéizhǐ tíchū de yònglì bùchéng bǐlì.

Sìhū jiāmì huòbì shì píngkōng fāmíng de. Zài mǒu zhǒng chéngdù shàng, zhè shì zhēn de.

Các bạn cần chú ý xem thật kỹ bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 này nhé.

Bǐtè bì wǎngluò yú 2009 nián gōngkāi, yóu yī wèi nìmíng kāifā rényuán (huò yī zǔ kāifā rényuán) shǐyòng zhōng běn cōng de míngzì chuàngjiàn.

Kuài jìn dào jīntiān, zài jīnglìle jǐ cì fánróng hé xiāotiáo zhīhòu, zhège shèqū xiànzài shì yīgè pángdà de quánqiú wǎngluò, yóu fēicháng ángguì, fēicháng qiángdà de jìsuànjī zǔchéng, qí wéiyī gōngnéng shì yùnxíng suànfǎ, zài chēng wèi wā kuàng de guòchéng zhōng jiějué shùxué wèntí.

Cǎikuàng shì yīgè jíshǒu de gàiniàn——méiyǒu tóu dēng huò gǎo——suǒyǐ luō zī jiànyì jiāng qí shì wéi “shěnjì”.

“Wā kuàng jīběn shàng zhǐshì yīgè guòchéng, tóuzī yú bǎohù hé yànzhèng wǎngluò de rén zài qū kuài liàn/gǔgē diànzǐ biǎogé shàng yànzhèng zhèxiē jiāoyì”, tā shuō.

Wǎngluò zhōng de suǒyǒu jìsuànjīběnzhí shàng dū zài cháozhe yīgè “mùbiāo hā xī”——yě jiùshì yīgè fēicháng zhǎng de shùzì xùliè——pǎo qù, ér dì yī tái tǔchū zhèngquè xùliè yǐ pǐpèi mùbiāo dì jìsuànjī jiāng chuàngjiàn xīn kuài, bìng huòdé bǐtè bì zuòwéi jiǎnglì.

Tā jī běn shàng shì yīgè jùyǒu liǎng gè gōngnéng de yóuxì: Yànzhèng jiāoyì hé jiāng xīn de bǐtè bì tóurù liútōng.

Tiếp theo bên dưới là phần đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 Thầy Vũ chia sẻ thêm với các bạn để tham khảo nhé.

Trong vài năm qua, thế giới tiền điện tử đã phát triển từ một thử nghiệm thích hợp sang một lĩnh vực tài chính trị giá hàng nghìn tỷ đô la, hoàn chỉnh với các anh hùng và nhân vật phản diện của riêng nó và các bộ lạc hiếu chiến.

Bạn biết đấy, nó rất ồn ào – Matt Damon và Tom Brady đã quảng cáo nó trong Super Bowl. Và bạn biết rằng điều đó gây tranh cãi bởi vì bạn không sống dưới một tảng đá. (Xem: vụ đắm tàu ​​FTX)

Nhưng có thể bạn thấy mình gật đầu đồng ý trong các bữa tiệc khi cuộc trò chuyện chuyển sang sự sụp đổ của đế chế Sam Bankman-Fried, hoặc giá trị của bằng chứng cổ phần so với bằng chứng công việc. (Hoặc tốt hơn nữa, có thể các bữa tiệc của bạn không bị chi phối bởi những kẻ mọt sách không thể vượt qua?)

Chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 được công chiếu trên youtube facebook telegram.

Dù sao đi nữa, bây giờ đã là năm 2022 và nhiều người vẫn không thể thực sự quan tâm đến tiền điện tử. Nếu bạn là một trong số họ, hãy ở lại. Chúng tôi đang phân tích ngành này là gì và tại sao nó lại quan trọng, ngay cả khi bạn không có ý định đầu tư vào nó.

Phiên bản tl;dr: Tiền điện tử là một dạng tài sản kỹ thuật số được bảo mật bởi một mạng máy tính phi tập trung.

Không giống như các loại tiền tệ “fiat” truyền thống, chẳng hạn như đồng euro hoặc đô la Mỹ, tiền điện tử từ chối ý tưởng bị kiểm soát bởi ngân hàng trung ương hoặc chính phủ. Tiền điện tử ban đầu, bitcoin, xuất hiện vào năm 2009, từ đống tro tàn của cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Những người tiên phong trong thế giới tiền kỹ thuật số về cơ bản đã nói rằng, bất chấp sự kiểm soát của chính phủ của bạn, chúng tôi muốn loại tiền tệ của riêng mình không thể bị thao túng bởi bất kỳ thực thể nào. (Chúng ta có thể nói rằng chính nguồn gốc chống thành lập đó đã khiến một số người trung thành với tiền điện tử trở nên căng thẳng hơn khi họ có cơ hội nói về nó.)

Thuật ngữ “tiền điện tử” đề cập đến cách các mạng được bảo mật, sử dụng các hệ thống mật mã (nghĩ: mã hóa thực sự, thực sự phức tạp) làm cho các mã thông báo hầu như không thể bị làm giả. Khi chúng ta nói về “tiền điện tử”, chúng ta có thể nói về chính các mã thông báo ảo hoặc toàn bộ hệ sinh thái của tài sản kỹ thuật số.

Thành phần quan trọng khác cần làm quen là chuỗi khối. Để tiết kiệm thời gian cho chúng ta, tôi sẽ đơn giản hóa quá mức ở đây: Chuỗi khối là một sổ cái công khai kỹ thuật số ghi lại các giao dịch. Đó là hệ thống lưu giữ hồ sơ mà hầu hết các loại tiền điện tử được xây dựng.

“Hãy coi blockchain như một bảng tính của Google,” Gareth Rhodes, cựu phó tổng giám đốc của Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York, hiện là giám đốc điều hành của công ty tư vấn và nghiên cứu Pacific Street, cho biết.

“Nếu Gareth đưa cho Allison 10 đô la và Allison cũng đưa cho người khác 10 đô la đó, thì làm sao bạn biết rằng Allison đang đưa 10 đô la mà cô ấy nhận được từ Gareth cho bạn mình? Bạn cần một số cách để xác minh rằng mọi mục nhập trên bảng tính Google đó đều tuân theo mục nhập phía trước nó.”

Về cơ bản, có một cộng đồng kiểm toán viên rộng lớn ngoài kia đang đầu tư vào dự án (nhiều hơn về họ sau một phút).

Sau khi giao dịch được xác minh bởi mạng, nó sẽ được lưu trữ – mãi mãi – trong một “khối” bất biến.

Các bạn xem video lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy trao đổi ngay cùng Thầy Vũ nhé.

Điểm mấu chốt: Blockchain là công nghệ cơ bản của thế giới tiền điện tử. Đó là xương. Và nếu bạn thu hút một nhà truyền bá tiền điện tử về nó, bạn nhất định sẽ được nghe về cách nó là sự đổi mới công nghệ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Và giống như, chắc chắn, mọi người đang bắt đầu áp dụng các hệ thống blockchain bên ngoài thế giới tiền điện tử và chúng dường như giữ lời hứa. Hãy nghĩ về hồ sơ y tế — những hồ sơ này cần phải cực kỳ an toàn nhưng trước đây rất lộn xộn và không hiệu quả để chuyển giao. Nguồn cung cấp thực phẩm toàn cầu là một lĩnh vực khác mà blockchain đang giúp các nhà sản xuất và phân phối thực phẩm lớn như Walmart dễ dàng theo dõi các mặt hàng từ trang trại đến bàn ăn hơn và phản ứng nhanh hơn khi các mặt hàng bị ô nhiễm lẫn lộn.

Nhưng thành thật mà nói, sự cường điệu xung quanh blockchain dường như không tương xứng với các trường hợp sử dụng mà những người đề xuất nó đã đặt ra cho đến nay.

Có vẻ như tiền điện tử được phát minh ra ngoài không khí. Ở một mức độ nào đó, điều đó đúng.

Mạng bitcoin được công khai vào năm 2009, được tạo bởi một nhà phát triển ẩn danh (hoặc nhóm các nhà phát triển) sử dụng tên Satoshi Nakamoto.

Tua nhanh đến ngày hôm nay, sau nhiều lần bùng nổ và phá sản, và cộng đồng đó hiện là một mạng lưới toàn cầu khổng lồ gồm những máy tính rất đắt tiền, rất mạnh có chức năng duy nhất là chạy các thuật toán giải các bài toán trong một quy trình gọi là khai thác.

Khai thác là một khái niệm phức tạp – không có đèn pha hay rìu – vì vậy Rhodes khuyên bạn nên coi đó là “kiểm toán”.

Ông nói: “Khai thác về cơ bản chỉ là một quá trình mà qua đó những người đầu tư vào việc bảo mật và xác minh mạng sẽ xác minh các giao dịch đó” trên bảng tính blockchain/Google.

Tất cả các máy tính trong mạng về cơ bản đang chạy đua hướng tới một “mục tiêu băm” – hay còn gọi là một chuỗi số thực sự dài – và máy tính đầu tiên tạo ra chuỗi đúng để khớp với mục tiêu sẽ tạo ra khối mới và được thưởng bằng bitcoin.

Về cơ bản, đây là một trò chơi có hai chức năng: xác minh giao dịch và đưa bitcoin mới vào lưu thông.

Chúng ta đã học xong hết toàn bộ kiến thức trọng yếu của bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 rồi. Bạn nào còn câu hỏi nào nữa thì hãy giơ tay lên hỏi hoặc là các bạn đăng bài trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé. Thầy Vũ sẽ tạm dừng bài giảng của lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2 này tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn học viên thân mến vào ngày mai nhé.